نمایش 37–72 از 143 نتیجه

حلقه زنانه 12323

7,918,000 تومان
وزن : 3.160 گرم اجرت : 419000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.027 تعداد سنگ : 2
تعداد فروش :12322
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12331

8,653,000 تومان
وزن : 3.240 گرم اجرت : 531000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.075 تعداد سنگ : 15
تعداد فروش :12330
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12341

11,253,000 تومان
وزن : 4.230 گرم اجرت : 524000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.010 تعداد سنگ : 22
تعداد فروش :12340
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12347

8,306,000 تومان
وزن : 2.870 گرم اجرت : 683000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.140 تعداد سنگ : 28
تعداد فروش :12346
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12348

8,157,000 تومان
وزن : 3.150 گرم اجرت : 476000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.060 تعداد سنگ : 1
تعداد فروش :12347
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12356

16,020,000 تومان
وزن : 5.350 گرم اجرت : 751000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.013 تعداد سنگ : 6
تعداد فروش :12355
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12362

8,921,000 تومان
وزن : 3.220 گرم اجرت : 599000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.065 تعداد سنگ : 2
تعداد فروش :12361
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12364

8,457,000 تومان
وزن : 3.260 گرم اجرت : 479000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.045 تعداد سنگ : 8
تعداد فروش :12363
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12367

9,784,000 تومان
وزن : 3.110 گرم اجرت : 854000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.175 تعداد سنگ : 21
تعداد فروش :12366
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12371

8,178,000 تومان
وزن : 3.140 گرم اجرت : 486000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.040 تعداد سنگ : 1
تعداد فروش :12370
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12377

5,731,000 تومان
وزن : 3.200 گرم اجرت : 20 درصد مالیات : 9 درصد
تعداد فروش :12376
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12380

8,481,000 تومان
وزن : 3.190 گرم اجرت : 523000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.050 تعداد سنگ : 6
تعداد فروش :12379
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12386

9,550,000 تومان
وزن : 3.820 گرم اجرت : 415000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.055 تعداد سنگ : 7
تعداد فروش :12385
تعداد موجودی1

حلقه زنانه 12390

9,065,000 تومان
وزن : 3.580 گرم اجرت : 437000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : تعداد سنگ :
تعداد فروش :12389
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12226

8,646,000 تومان
وزن : 3.540 گرم اجرت : 376000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.045 تعداد سنگ : 3
تعداد فروش :12225
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12248

8,767,000 تومان
وزن : 3.370 گرم اجرت : 484000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.080 تعداد سنگ : 15
تعداد فروش :12247
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12252

8,784,000 تومان
وزن : 3.520 گرم اجرت : 412000تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.030 تعداد سنگ : 3
تعداد فروش :12251
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12254

8,368,000 تومان
وزن : 3.320 گرم اجرت : 429000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.045 تعداد سنگ : 3
تعداد فروش :12253
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12268

8,665,000 تومان
وزن : 3.460 گرم اجرت : 418000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.030 تعداد سنگ : 5
تعداد فروش :12267
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12278

8,844,000 تومان
وزن : 3.330 گرم اجرت : 521000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.075 تعداد سنگ : 1
تعداد فروش :12277
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12301

7,927,000 تومان
وزن : 3.100 گرم اجرت : 454000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.011 تعداد سنگ : 12
تعداد فروش :12300
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12322

8,462,000 تومان
وزن : 3.450 گرم اجرت : 383000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.027 تعداد سنگ : 2
تعداد فروش :12321
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12330

9,706,000 تومان
وزن : 3.800 گرم اجرت : 452000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.075 تعداد سنگ : 15
تعداد فروش :12329
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12342

11,889,000 تومان
وزن : 4.750 گرم اجرت : 417000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.045 تعداد سنگ : 9
تعداد فروش :12341
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12346

7,984,000 تومان
وزن : 3.190 گرم اجرت : 417000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.030 تعداد سنگ : 6
تعداد فروش :12345
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12349

8,796,000 تومان
وزن : 3.490 گرم اجرت : 429000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.060 تعداد سنگ : 1
تعداد فروش :12348
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12355

17,789,000 تومان
وزن : 6.300 گرم اجرت : 635000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.013 تعداد سنگ : 6
تعداد فروش :12354
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12361

10,255,000 تومان
وزن : 3.920 گرم اجرت : 494000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.065 تعداد سنگ : 2
تعداد فروش :12360
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12363

9,040,000 تومان
وزن : 3.570 گرم اجرت : 437000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.045 تعداد سنگ : 8
تعداد فروش :12362
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12368

10,806,000 تومان
وزن : 3.650 گرم اجرت : 728000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.175 تعداد سنگ : 21
تعداد فروش :12367
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12378

5,480,000 تومان
وزن : 3.060 گرم اجرت : 20 درصد مالیات : 9 درصد
تعداد فروش :12377
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12379

9,198,000 تومان
وزن : 3.570 گرم اجرت : 467000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.050 تعداد سنگ : 7
تعداد فروش :12378
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12387

11,148,000 تومان
وزن : 4.300 گرم اجرت : 478000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.110 تعداد سنگ : 9
تعداد فروش :12386
تعداد موجودی1

حلقه مردانه 12391

9,689,000 تومان
وزن : 3.710 گرم اجرت : 491000 تومان مالیات : 9 درصد وزن سنگ : 0.010 تعداد سنگ : 6
تعداد فروش :12390
تعداد موجودی1

دستبند 45104

3,666,000 تومان
وزن : 1.960 گرم اجرت : 25 درصد مالیات : 9 درصد
تعداد فروش :45103
تعداد موجودی1